A | A | A Gaeilge | English

 

Fáilte chuig Myplan.ieblue arrow

 

Fáilte chuig Myplan.ie, córas eolais phoiblí atá saor agus saoráideach, a bhaineann leis an phlean forbartha, nó an phlean áitiúil dod’ cheantair.

Is cuid ríthábhachtach í an phleanáil, de ghnó na húdaráis áitiúla agus is ceist thábhachtach í chomh maith don tír i gcoitinne agus do na pobail áitiúla. Baineann pleanáil le daoine agus le háiteanna, le conas mar a threorófar forbairt amach anseo, chun go ndéanfar cinnte de go gcuirfear i gcrích forbairt eacnamaíoch, go bhfeabhsófar caighdeán an bheatha agus go gcosnófar, nó go bhfeabhsófar, saintréithe an chomhshaoil. ‘Sé an plean forbartha, nó na pleananna cheantair áitiúla, an creat a úsáidtear nuair a bhíonn iarratais phleanála á mheasúnú. Tá níos mó ná 400 plean forbartha agus plean cheantair áitiúla ann thart fán tír; cuid acu mór, mar phlean forbartha Bhaile Átha Cliath; cuid acu beag, mar shampla pleananna i gcóir sráidbhailte ó ceann ceann na tíre.

Caithfear dul i gcomhairle leis an bplean áitiúil chun go mbeadh fhios ag duine faoi phleanáil ina cheantair féin agus cad díreach a bheadh riachtanach, nuair a bheadh sé ar intinn aige iarratas pleanála a chur isteach, nó ionchur le measúnú iarratais, trí mheán comhairliúcháin phoiblí

‘Sé atá mar aidhm ag Myplan.ie ná; ionad ilfhreastail a chruthú i leith eolais a bhaineann le phleananna agus, ina dteannta sin, breis eolais a chur ar fáil a bheadh bainteach le cinnteoireacht pleanála (daonáireamh, suímh oidhreachta, pátrúin forbartha tithíochta &rl). Creidim, ní amháin go rachaidh sé chun leasa muintir na hÉireann i gcoitinne, ach go gcabhródh sé le comhordú idir údaráis áitiúla agus go gcabhródh sé, go ginearálta, le cur ar fáil seirbhísí poiblí; scoileanna, mar shampla.

Is tionscnamh í Myplan.ie de chuid na Roinne Chomhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil thar cheann gach ceann de na 88 údarás phleanála ar fud na tíre. Déanfaidh na húdaráis áitiúla cinnte de go gcoimeádfar an t-eolas suas chun dáta chomh fada agus is féidir.

Tá an Roinn, i dteannta leis na húdaráis áitiúla agus comhlachtaí poiblí eile, ag obair chun go gcinnteofar, diaidh ar ndiaidh, go leathnófar Myplan.ie chun go gcuirfí leis eolas ar ghnéithe eile den chóras pleanála, mar shampla eolas faoi iarratais phleanála agus cúrsaí pleanála eile a bhíonn á eagrú ag na húdaráis áitiúla agus An Bord Pleanála.

Tá súil agam go mbeidh an tseirbhís saor in aisce Myplan.ie úsáideach duit. Cuirfear fáilte roimh aiseolas a gcuirfeadh ar ár gcumas í a fhorbairt agus í a fheabhsú.

Jan O’Sullivan T.D.
Aire Stáit do Thithíocht agus Pleanáil

 

 

Conas a úsáid Myplan.ieorange arrow

 

‘Sé atá mar aidhm ag Myplan.ie ná; ionad ilfhreastail a chruthú i leith eolais a bhaineann le phleananna agus, ina dteannta sin, breis eolais a chur ar fáil a bheadh bainteach le cinnteoireacht pleanála (daonáireamh, suímh oidhreachta, pátrúin forbartha tithíochta &rl).

 

Chun sonraí iomlána ar conas úsáid a bhaint as an breathnóir léarscáile agus maidir le ceisteanna a chuirtear go minic cliceáil anseo.

 

 

Séanadhred arrow


Tá an suíomh agus sonraí Myplan.ie faoi úinéireacht agus á fheidhmiú ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (liostaithe as seo amach mar “An Roinn”) Glactar leis an eolas a thaispeántar ar an suíomh idirlín seo mar eolas poiblí, ach í faoi chóipcheart Rialtas na hÉireann. Is féidir é a dháileadh nó é a chóipeáil. Iarrtar go dtugtar creidiúint don údar nuair a athfhoilsítear é. Is féidir eolas ón suíomh seo a úsáid le haghaidh spriocanna tráchtála. Dar ndóigh, ní féidir cóipcheart breise a chur leis na sonraí gan cead ón Roinn. Le haghaidh sonraí iomlána na coinníollacha úsáide féach ar ár leathanach Séanadh.

 

Seoladh Myplan.iegreen arrow

 

Launch Viewer
Seoladh an breathnóir léarscáil idirghníomhach anseo. Cuirfidh an breathnóir ionad ilfhreastail ar fáil duit a sholáthróidh eolas faoi phleananna agus eolas eile atá bainteach leis an phróiseas chinnteoireachta phleanála (daonáireamh, suímh oidhreachta, pátrúin forbartha tithíochta &rl)